VYHLÁŠKA OBCE O ODPADECH | OBECNÍ ÚŘAD MOKROSUKY

VYHLÁŠKA OBCE O ODPADECH
Czech • Deutsch • English

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
MAS Pošumaví
MAS Pošumaví
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vyhláška obce o odpadech

Zastupitelstvo obce Mokrosuky vydává v souladu s § 84 odst.1 písm. i) Zák. č. 128/2000 Sb. O obcích, a § 17 Zák. č. 185/2001 Sb., O odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“: VYHLÁŠKA o systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Čl. 1 Obecná ustanovení 1) Tato vyhláška upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen také „nakládání s odpady“), včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce, které mají svůj původ v činnosti fyzických osob. 2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt ve správním území obce Mokrosuky a dále pak pro fyzické osoby, které mají v tomto území ve vlast nictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,ve které není hlášena k trvalé mu pobytu žádná fyzická osoba. 3) Tato vyhláška je dále závazná pro původce stavebních odpadů ve správním území obce Mokrosuky – právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání v rozsahu, jek je dále v této vyhlášce stanoven. 4) Oprávněnou osobou v rozsahu této vyhlášky je firma RUMPOLD-P, s.r.o. Plzeň, IČO: 61778516, provozovna Sušice, Nová ulice č. 240. Čl. 2 Nakládání s odpadem a sběrné nádoby 1) Nakládání s odpady, které mají původ v činnosti fyzických osob, zajišťuje za popla- tek stanovený ve vyhlášce obce Mokrosuky o místních poplatcích, obec prostřed- nictvím oprávněné osoby. Odstraňování a přepravu stavebního odpadu si jako pla- cenou službu zajišťuje fyzická osoba, které tento odpad vznikl, a to prostřednictvím smluvně sjednané oprávněné osoby. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. 2) Komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, které je možno uzavřít a při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadává nebo je možno využít také označených PE pytlů. 3) Sběrnými nádobami jsou: a) typizované nádoby a kontejnery a velkoobjemové kontejnery, odsouhlasené zastupitelstvem obce, případně PE pytle označené předepsaným způsobem b) zvláštní sběrné nádoby různého typu pro tříděné druhy odpadu, které musí být ba- revně odlišeny a zřetelně označeny druhem odpadu, který je do nich možno do nich ukládat. 4) Komunální odpad z domácností se ukládá do sběrných nádob uvedených v Čl. 2 bod 3 písm. a) a tříděné druhy odpadu - sklo, plasty , papír, železo a ostatní odpad ( velkoobjemový, nebezpečný apod.) do zvláštnícj sběrných nádob uvedených v Čl. 2 bod 3 písm. b), a to na sběrných místech určených obcí. 5) Přeprava komunálního odpadu pro fyzické osoby je u sběrných nádob podle čl. 2 písm. a) prováděna oprávněnou osobou 1x za 14 dní. U ostatních sběrných nádob pak podle potřeby. 6) Zakazuje se: a) ukládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a zněčišťovat okolí sběrných nádob b) dávat do sběrných nádob pro komunální odpad ropné látky, zeminu, stavební odpad, uhynulá nebo zabitá zvířata, kafilerní odpady, zbytky jídel a tuků, žhavý popel, zahradní odpad a ostatní podobné látky, které nemají charakter komunálního odpadu, nebezpečný odpad a separovaný odpad, na který jsou zvláštní nádoby pro tříděný sběr c) do sběrných nádob určených pro tříděné druhy odpadu ukládat jiné druhy komu- nálního odpadu 7) Sběrné nádoby podle Čl. 2 bod 3 písm b) zajišťuje oprávněná osoba na náklady obce. Čl. 3 Stanoviště sběrných nádob 1) Sběrné nádoby, které nelze trvale unístit jinam než na veřejná prostranství nesmí způsobovat hygienické závady, znemožňovat průchodnost chodníků, průjezdnost místních komunikací nebo negativně ovlivňovat své okolí. 2) Oprávněná osoba může po dohodě s vlastníky nebo správci budov či nemovitostí zajistit shromažďování odpadu do jiných typů sběrných nádob nebo jiným způsobem než je v této vyhlášce uvedeno, a to včetně způsobu přapravy a odstraňování komunálního odpadu. Čl. 4 Povinnosti fyzických osob Fyzická osoba je povinna: 1. Umožnit přístup ke sběrným nádobámv době jejich vyprazdňování 2. Udržovat nejbližší okolí a samotná stanoviště sběrných nádob v čistotě. 3. Sběrné nádoby plnit tak, aby se daly uzavřít. 4. Do nádob na separované složky (plasty, sklo, papír a.p.) ukládat pouze odpad, pro který jsou určeny 5. Ukládat objemný odpad do velkoobjemových kontejnerů umístěných na veřejném prostranství. 6. V rámci systému nakládání s komunálním odpadem zaplatit poplatek ve výši, jak jej v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými právními předpisy stanovuje obecně závazná vyhláška Obce Mokrosuky o místních poplat- cích. ČL. 5 Povinnosti vlastníka nebo správce domu Vlastník nebo správce domu je povinen: 1. Určit po dohodě s oprávněnou osobou stálé stanoviště sběrných nádob. 2. Udržovat čistotu a pořádek na tomto stanovišti, jakož i v okolí a na veřejném pro- stranství, pokud je toto stanovištěm sběrných nádob. 3. Informovat fyzické osoby bydlící v domě o ustanoveních této vyhlášky. 4. Zpřístupnit stanoviště sběrných nádob k provedení přepravy komunálního odpadu nebo zajistit přistavení sběrných nádob na místo předem dohodnuté, a to tak, aby nádoby nezpůsobovaly estetické a hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničníhoprovozu ani bezpečnost chodců. Čl. 6 Povinnosti obce jako původce komunálního odpadu 1. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě a způsobem v této vyhlášce určeném, obec se součas- ně stane vlastníkem těchto odpadů. 2. Povinnosti obce jako původce komunálního odpadu: a) zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro odkládání komunálního odpadu u rodinných domů nebo staveb určených k individuální rekreaci tak, aby sběrné nádoby nebyly přeplňovány anebo odpad nemusel být ukládán vedle těchto nádob. b) zajistit dostatečný počet sběrných nádob na sběr separovaných druhů komu- nálního odpadu. Čl. 7 Poplatek za nakládání s odpady Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jeho placení stanovuje obecně závazná vyhláška obce Mokrosuky o místních poplatcích. Čl. 8 Sankce Porušení této vyhlášky se postihuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Čl. 9 Závěrečná ustanovení Kontrolní činnost nad dodržováním ustanovení této vyhlášky, včetně kontroly zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu se zákonem o odpadech, zajišťu- je obecní úřad Mokrosuky, a to jeho kontrolní komise. Čl. 10 Zrušovací ustanovení Zrušuje se vyhláška “ O nakládání s domovním odpadem” ze dne 17.6. 1998. Čl. 11 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002. ....................................... ........................................ starosta zástupce starosty Vyvěšeno: 14.12. 2001 Sejmuto: 02.01. 2002
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Mokrosuky | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ