VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU TKO | OBECNÍ ÚŘAD MOKROSUKY

VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU TKO
Czech • Deutsch • English

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
MAS Pošumaví
MAS Pošumaví
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vyhláška o místním poplatku TKO

Obecně závazná vyhláška obce Mokrosuky č.1/02 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních o odpadů. Zastupitelstvo obce Mokrosuky vydává dne 07.02 2002 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Správu poplatku vykonává obecní úřad Mokrosuky, ( dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Čl. 2 Poplatník Poplatek platí a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem za rodinný dům nebo byt vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Čl. 3 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 250,- Kč a je tvořena: a) z částky 75,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 175,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 24.670,- Kč a byly rozúčtovány takto 24.670,- : 141 = 175,- Kč. (2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 4 Osvobození, úlevy (1) Úlevu od poplatku má: a) poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky, který má místo trvalého pobytu Lešíšov a to ve výši 32% ze sazby poplatku, b) poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky, který má trvalý pobyt v rodinném domě nebo bytě, za který odvádí poplatek společný zástupce a je v pořadí čtvrtý a další a to ve výši 50% (2) Vznik nároku na úlevu od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený povinen oznámit zánik nároku na osvobození. Čl. 5 Splatnost (1) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.5 a do 31.9. toho kterého roku. Poplatek lze uhradit i jednorázově v termínu do 31.5. toho kterého roku. (2) Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 31.7. toho kterého roku. (3) V případě vznikne-li nebo dojde-li ke změně poplatkové povinnosti během roku, platí se poměrná část stanovené sazby, nejméně však 25,--Kč, zanikne-li popl. povinnost, zaniká povinnost platit uplynutím měsíce, ve kterém toto poplatník oznámil správci poplatku, zjištěný přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,-Kč, je poplatek splatný v nejbližším řádném termínu. Čl. 6 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (2) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Čl. 7 Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek o 50 %. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Čl. 8 Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Čl. 9 (1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. (2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 10 Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. Čl. 11 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 24.02. 2002 …………………………… ………………………………. zástupce starosty starosta Vyvěšeno dne: 08.02. 2002 Sejmuto dne: 23.02. 2002
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Mokrosuky | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ