VYHLÁŠKA OBCE MOKROSUKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH | OBECNÍ ÚŘAD MOKROSUKY

VYHLÁŠKA OBCE MOKROSUKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Czech • Deutsch • English

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
MAS Pošumaví
MAS Pošumaví
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vyhláška obce Mokrosuky o místních poplatcích

Vyhláška obce Mokrosuky o místních poplatcích
Obecní zastupitelstvo v Mokrosukách podle § 36 písm. b zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 16 citovaného zákona o obcích , v tuto obecně závaznou vyhlášku.
Oddíl I. Základní ustanovení
Čl. 1 Obecní úřad Mokrosuky vybírá tyto poplatky: A/ Poplatek ze psů B/ Poplatek za užívání veřejného prostranství Čl. 2 Správu poplatků uvedených v čl. 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Oddíl II. Poplatek za psy
Čl. 3 Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu této obce a to ze psů starších 6 měsíců. Čl. 4 Sazby poplatků činí ročně: za 1. psa za 2. a dalšího psa téhož vlastníka a/ základní sazba 50,- 50,- b/ v osadě Pozorka 10,- 50,- Čl. 5 Vlastník psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, rovněž je povinen ohlásit i každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů od jejího vzniku.
Oddíl III. Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 6 1/ Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, tj. ke krátkodobému ukládání skládek, umístění přenosného prodejního a reklamního zařízení apod. 2/ Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky se rozumí všechny obecní pozemky přístupné každému bez omezení. Čl. 7 Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo a prostranství uvedeno do původního stavu. -2- Čl. 8 Sazby poplatků činí: a/ za použití veřejného prostranství na skládku všeho druhu za m2 a měsíc 3 Kč. b/ za použití veřejného prostranství pro provoz zábavních atrakcí, k umístění prodejních stánků jednorázově za 1 den 100,- Kč. Čl. 9 Poplatek za užívání veřejného prostranství na skládku neplatí nebo jsou osvobozeni: a/ uživatelé tohoto prostranství ke krátkodobé skládce stavebního materiálu k výstavbě, rekonstrukci či opravě rodinného domku nebo k jiné doplňkové stavbě nebo k úpravě vlastního pozemku. b/ uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci nebo umístí prodejní stánek a výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. Čl. 10 1/ Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti 2/ Poplatník je povinen požádat o úlevu správce poplatku dle čl.9 odst. a/ s předložením stavebního povolení či jiného dokladu s uvedením druhu stavebního materiálu, označení pozemkové parcely nebo bližšího označení pozemku, na kterém bude krátkodobá skládka stavebního materiálu umístěna s uvedením termínu odstranění skládky.
Oddíl IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Čl. 12 1/ Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 2/ Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Čl. 13 Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout. Čl. 14 Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích ze dne 24.2. 1994. Čl. 15 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.7. 1997 Josef Prosr, v.r. _____________________________ starosta obce ing. Václav Matějka _____________________________ zástupce starosty obce Mokrosuky dne 27.6. 1997 Vyvěšeno dne 28.6. 1997 Sejmuto dne 12.7 1997
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Mokrosuky | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ