JEDNACÍ ŘÁD OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA | OBECNÍ ÚŘAD MOKROSUKY

JEDNACÍ ŘÁD OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Czech • Deutsch • English

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
MAS Pošumaví
MAS Pošumaví
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Jednací řád obecního zastupitelstva

Jednací řád obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo obce Mokrosuky schválilo podle § 96 zákona č. 273/2001 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jednací řád obecního zastupitelstva.
§1 Úvodní ustanovení
1) Jednací řád obecního zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení se a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky. 2) O otázkách daných tímto řádem, popřípadě o dalších zásadách zasedání, rozhoduje obecní zastupitelstvo v mezích zákona.
§2 Pravomoci obecního zastupitelstva
1) Obecní zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v §§ 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 2) Obecní zastupitelstvo si vyhrazuje rozhodování v dalších následujících věcech samostatné působnosti: - finanční výbor - kontrolní výbor
§3 Svolání obecního zastupitelstva
1) Obecní zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje, zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu. 2) Nesvolá-li zasedání zastupitelstva obce starosta, učiní tak místostarosta , popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
§4 Příprava zasedání obecního zastupitelstva
1) Přípravu zasedání obecního zastupitelstva organizuje starosta obce nebo jeho zástupce podle stanoveného programu, přitom stanoví zejména: - dobu a místo zasedání - odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů - způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany 2) Návrhy výborů nebo členů obecního zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď ústně na zasedání obecního zastupitelstva nebo písemně. 3) Písemné materiály, určené pro zasedání obecního zastupitelstva předkládá navrhovatel podle obsahu v 1 výtisku prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 6 dnů přede dnem zasedání jeho členům . 4) Materiály pro zasedání obecního zastupitelstva obsahují : název materiálu jeho obsah návrh usnesení a důvodovou zprávu 5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména : zhodnocení dosavadního stavu rozbor příčin nedostatků odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad 6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům obecního zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. 7) O místě, době a navrženém programu zasedání obecního zastupitelstva informuje obecní úřad občany alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce a to vyvěšením informace na úřední desce obecního úřadu.
§5 Účast členů obecního zastupitelstva na zasedání
Členové zastupitelstva obce jsou povinni zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce. V případě neúčasti jsou povinni se písemně nebo ústně s uvedením důvodu omluvit starostovi obce. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
§6 Program jednání
1) Program jednání navrhuje starosta nebo jeho zástupce. 2) Na zasedání obecního zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program zasedání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví obecní zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu zasedání, při jeho zahájení o něm či o námitkách proti němu rozhoduje obecní zastupitelstvo hlasováním. 3) Požádá-li o to písemně člen obecního zastupitelstva, projedná se zařazení požadovaného bodu na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho okamžitém projednání, rozhodne o tom obecní zastupitelstvo.
§7 Průběh zasedání obecního zastupitelstva
1) Zasedání obecního zastupitelstva řídí předsedající. Obecní zastupitelstvo si může zvolit pracovní předsednictvo, jehož členy tvoří zpravidla členové obecního zastupitelstva. 2) Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení přítomna nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a svolá do 15 dnů náhradní k témuž programu. 3) V zahajovací části zasedání předsedající, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program zasedání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Nechá zvolit návrhovou komisi a určí dva členy obecního zastupitelstva za ověřovatele zápisu ze zasedání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předešlého zasedání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké proti němu byly podány námitky. 4) Zápis, proti kterému nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich obecní zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. 5) Zápis z předchozího zasedání je při zasedání obecního zastupitelstva vyložen k nahlédnutí. 6) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel. 7) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi obecního zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných předpisů. 8) Předsedající předkládá obecnímu zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení výboru v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen vše vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Obecní zastupitelstvo rozhodne hlasováním. 9) Obecní zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu. 10) Do diskuse se mohou členové obecního zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy. 11) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout. 12) Obecní zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání. 13) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen obecního zastupitelstva, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy. 14) Zasedání obecního zastupitelstva bude trvat nejdéle 120 minut.
§8 Příprava usnesení obecního zastupitelstva
1) Návrh usnesení předkládaný obecnímu zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů obecního zastupitelstva. 2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům zasedání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny plnění a odpovědností za plnění. Návrh posuzuje a obecnímu zastupitelstvu předkládá návrhová komise. 3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, předsedům výborů a členům obecního zastupitelstva.
§9 Hlasování
1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání obecního zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. 3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. 4) V případě, že je předložený návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní za nepřijaté. 5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se obecní zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení- Předsedající v tomto případě vyzve skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání obecního zastupitelstva přeruší. Dohadujícímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání , přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za odmítnutý. 6) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje návrh nový. 7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o způsobu rozhoduje obecní zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijaté, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů obecního zastupitelstva. 8) Usnesení obecního zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem nebo jiným radním. 9) Zveřejnění usnesení obecního zastupitelstva se provádí: a) na úřední desce OÚ v Mokrosukách a v Lešíšově b) k nahlédnutí v kanceláři OÚ v Mokrosukách
§10 Dotazy členů obecního zastupitelstva
1) Členové obecního zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na jednotlivé členy, na další orgány obce, vedoucí pracovníky organizací a požadovat od nich vysvětlení. 2) Na dotazy a připomínky dotazovaný odpovídá bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, odpoví písemně, nejpozději do 30 dnů. 3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá výbor, jednotlivec na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko obecní zastupitelstvo. 4) Dotazy vznesené na zasedání obecního zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.
§11 Péče o nerušený průběh jednání
1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání obecního zastupitelstva, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání. 2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit ( § 7 odst. 12), může mu předsedající odejmout slovo.
§12 Ukončení zasedání obecního zastupitelstva
Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesne-li počet přítomných členů obecního zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech se náhradní zasedání svolá do 15 dnů.
§13 Pracovní výbory
1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může obecní zastupitelstvo zřídit pracovní výbory. 2) Do těchto pracovních výborů zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty. 3) Funkce pracovních výborů končí splněním úkolů. §14 Organizačně technické záležitosti zasedání obecního zastupitelstva 1) O průběhu zasedání obecního zastupitelstva se pořizuje zápis za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci zápisů. 2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání o obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně. 3) V zápise se uvádí: den a místo jednání hodina zahájení a ukončení doba přerušení jména určených ověřovatelů zápisu jména omluvených, neomluvených a členů zastupitelstva program jednání průběh jednání se jmény řečníků podané návrhy výsledek hlasování další skutečnosti, které by se podle uvážení členů obecního zastupitelstva měly stát součástí zápisu 4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání obecního zastupitelstva a podepisují jej starosta, místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán k archivaci. 5) O námitkách člena obecního zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání obecního zastupitelstva.
§15 Zabezpečení a kontrola usnesení
1) Obecní zastupitelstvo projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení obecního zastupitelstva. Návrh předkládá zástupce starosty, předseda výboru. 2) Výbory obecního zastupitelstva opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich působnosti. 3) Kontrola plnění usnesení z předcházejícího zasedání se provádí při zasedání následném. §16 Jednací řád schválilo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 12.12.2002. …………………………………… ………………………………... ing. František Rajtmajer ing. Václav Matějka zástupce starosty starosta obce
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Mokrosuky | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ